Haber:
     
Kurumsal Yönetime geçişte işletme çalışmaları Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Ülkenin ekonomik, sosyal ve finansal yapısı, o ülkenin işletmelerini kurumsal yönetim sistemini büyük ölçüde etkilemektedir. Ancak küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki kurumsal yönetim farklılıkları giderek azalmakta, ortak kavram ve ilkeler çoğunluğa ulaşmaktadır.

Günümüzde, şirketlerin iyi yönetilmesi, devletin de iyi yönetilmesinde etkili olmaktadır. Bir ülkede muhasebe standartlarında uyum ve şeffaf raporlama yoksa sermaye başka ülkelere gidecektir. Aynı şekilde ülkede belirli şirketlerde skandal olması, o ülkenin kredi notunu etkileyecektir. Şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında bilinen isimlerin olması değil, donanımlı kişilerin olması kurumsal yönetimde esastır. Şirketlerin iyi kurumsal yönetim uygulamaları, uluslar arası fonların izleme raporlarında kayda girer, çabuk kredi bulmaları ya da kredi taleplerinde öncelik almaları mümkün olur. Bugün Türkiye’de uluslararası finansal raporlama sisteminin uygulanması, uluslararası muhasebe standartlarına geçilmiş olması önemli bir adımdır.
Kurumsal yönetimi gerçekleştirmek isteyen bir şirket öncelikle kendi ülkesinin kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelere göz önünde bulundurmak durumundadır. Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması noktasında uluslararası kabul gören kurumsal yönetim ilkelerinin, ülke koşullarında uygulanabilir olanlarının ana sözleşmeye taşınması gerekir. Bu çerçevede, şirket ana sözleşmesinin; pay sahipleri, yönetim kurulu, sermaye artırımı, denetim kurulu ve kar dağıtımına ilişkin maddeleri, tüm ortaklara eşit hak sağlayıcı hükümleri içermelidir. Şirket faaliyete başladıktan sonra kurumsallaşmayı sağlayacak prosedürler ve yazılı metinler oluşturulmalı, satın alma, insan kaynakları, satış ve pazarlama, prosedürleri düzenlenmelidir. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun çalışma usul ve esasları ile şirketin mali raporları, faaliyet raporları, tüm ortaklar ile şirketle iş ilişkisi içerisinde bulunan menfaat sahiplerinin bilgilenmesini sağlayacak düzeyde aydınlatıcı ve şeffaf bir formda yayımlanabilir olmalıdır. Şirketin web sayfası hazırlanmalı, şirket kayıtları ile faaliyetleri hakkında ilgililere bilgi sunulmalıdır. Şirketin halka açılması aşamasında tüm bireysel yatırımcılar ile ortakların, kurumsal yatırımcıların ve analistlerin ihtiyaç duyacağı bilgiler kamuya sunulmalıdır.  Buna ilaveten, ortakların sermaye artışı ve genel kurul toplantılarından haberdar olmaları sağlanmalı, böylece pay sahiplerinin bilgi edinme hakları yanında, pay sahibi haklarını kullanmalarına bilgi desteği verilmelidir.

Kurumsal yönetime geçişte, hukuki düzenlemelerin alt yapısı da çok önemlidir. 2009 yılında yasalaşması için görüşmeleri parlamentoda devam eden Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Dünyadaki ticari hayatın çeşitlenmesi sonucu yaşanan büyük değişimler ve gelişimler ile, teknolojik gelişim ve uluslararası ilişkilerin alt yapısını hazırlayacak düzenlemeler içermektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısıyla ticari işletme yeniden tanımlanmış, haksız rekabet kapsamı genişletilmiş, ticaret ünvanları koruma altına alınırken, ticaret sicili yeni fonksiyonlara kavuşturulmuş, şirketler topluluğu tanımına yer verilmiştir. Web sitesi kurma zorunluluğu, Yönetim Kurulu üyeliğindeki düzenlemeler, denetime özgü yeni tanımlamalar yapılmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısının onaylanması ile Türkiye Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)’nin kabul edilmesi, Türkiye’deki işletmeleri, dünyanın birçok ülkesiyle aynı bilgi ve raporlama sistemine ulaştıracaktır. Mevcut kanundaki “kötüye kullanma “ kavramı yerine “ dürüstlük “ kavramı getirilmiştir. Haksız rekabeti oluşturan eylemler listesi genişletilmiştir. Ortakların şirkete borçlanmaları yasaklanmıştır. Yönetim Kuruluna, vazgeçilemez ve devredilemez yetkiler verilmiştir. Oy konusunda imtiyaza sınırlama getirilmiş, pay sahiplerinin bilgi alma hakkı yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiştir. Pay sahiplerine özel denetim isteme hakkı getirilmiş, denetçiler anonim şirketlerin organı olmaktan çıkarılmış, bağımsız denetim şirketlerini ve meslek mensuplarını denetçi seçme zorunluluğu getirilmiştir. Finansal tabloların, şirket mal varlığını borç ve yükümlülüğünü, özkaynak ve faaliyet sonuçlarını tam anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olarak gerçeği yansıtacak şekilde çıkarılması hedeflenmiştir. Ve en önemlisi finansal tablolar, faaliyet raporları, kar dağıtım kararları, denetçi görüşü, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ilan ettirilecek, web sitesinde yayınlanacaktır. Bütün bunlarla birlikte kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, pay sahiplerinin mevcut tüm hakları korunmuş ve yeni hakları tanınmıştır. Özlük haklarında iyileşmeler sağlanmıştır. Kurumsal Yönetimin ilk adımı olarak bildirim yükümlülükleri getirilmiş, risklerin erken teşhis ve yönetimi için kurumsal yapılar oluşturulmuştur. Böylece kurumsal yönetimin yasal alt yapısı için önemli bir adım atılmıştır. 19.02.2009
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.