Haber:
     
İSTİHDAM Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Türkiye ekonomisi son beş yılda sürekli büyüme içerisinde olmuş, olumlu ve istikrarlı bir tablo sergilemiştir. Ancak büyümeye paralel bir istihdam artışı sağlanamamıştır. Bunun temel nedenleri ulusal sanayinin ağırlıklı olarak ithalata yönelmesi, tarım sektöründeki yetersizlik nedeniyle tarımsal nüfusun açığa çıkmasıdır. Türkiye’nin daha fazla ara malı ve tüketim malı ithalatçısı durumuna gelmesi istihdamı olumsuz etkilemiştir.
Türkiye nin hükümeti ve muhalefeti ile çözüm için uğraş vermesi gereken en önemli konu,işsizliği hiç olmazsa oransal olarak azaltacak çözümleri üretmek olacaktır.  O  halde son bir iki yılın istatistiklerine bakarak olayı değerlendirmek gerekir.
Türkiye’nin 2007 yılı yoksulluk oranı çalışmasına bakıldığında sonuç %18,56 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2007 yılında Türkiye’de fertlerin yaklaşık % % 0.54’ü sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, % 18.56’sı ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

2006 yılında % 0.74 olarak tahmin edilen açlık sınırının altında yaşayan fert oranı 2007 yılında % 0.54’e düşmüş, yoksul fert oranı ise % 17.81’den % 18.56'ya yükselmiştir.  

2007 yılında, 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 237 YTL, aylık yoksulluk sınırı ise   619 YTL olarak tahmin edilmiştir.

2007 yılında hane halkı büyüklüğü 3 veya 4 kişi olan hanelerde bulunan fertlerin yoksulluk oranı % 9.28 olurken, 7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin yoksulluk oranı % 42.07 olarak hesaplanmıştır. 7 ve daha fazla kişiden oluşan hanelerden kentsel yerlerde oturanlar için yoksulluk riski % 33.14 iken kırsal yerlerde bu oran % 50.26’dır.
2007 yılında ücretli-maaşlı çalışanlarda yoksulluk oranı % 6.15 iken, yevmiyeli çalışanlarda bu oran % 27.05, işverenlerde % 3.3, kendi hesabına çalışanlarda % 23.04 ve ücretsiz aile işçisi olanlarda ise % 27.61 olmuştur.      

En yüksek yoksulluk riskine sahip olan tarım sektöründe çalışanlarda yoksulluk oranı  2006 yılında % 33.86 iken, 2007 yılında % 30.22 olarak tahmin edilmiştir. Sanayi sektöründe çalışanlarda 2007 yılında yoksulluk oranı % 10.13 olarak hesaplanırken, bu oran hizmet sektöründe çalışanlarda % 7.83 olmuştur. 2007 yılında ekonomik olarak aktif olmayan fertlerin yoksulluk oranı % 15.54 iken, iş arayan fertlerin yoksulluk oranı % 26.56’dır.

Eğitim durumu yükseldikçe yoksul olma riski azalıyor. 2007 yılında okur-yazar olmayanlarda yoksulluk oranı % 34.76 olurken, ilkokul mezunlarında bu oran % 14.9, lise ve dengi meslek okulları mezunlarında % 6.16, yüksekokul, fakülte ve üstü mezuniyete sahip fertlerde % 0.9 olmuştur. İlköğretime başlamamış olan 6 yaşından küçük çocukların yoksulluk riski ise % 25.44’tür. TÜİK’ in açıkladığı istatistiklere göre

2008 Kasım sonu işsizlik oranı %12,3 olarak gerçekleşirken tarım dışı sektördeki işsizlik %15,4’lere ulaşmıştır.

2008 yılı Kasım döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 448 bin kişi artarak, 21 milyon 315 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 283 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 165 bin kişi artmıştır.


Tablo 36 : İşgücü durumu (2008 Kasım)

     TÜRKİYE    
     KENT    
     KIR
    2007    2008        2007    2008        2007    2008
Kurumsal olmayan sivil nüfus (000)    69 185    69 943        43 819    44 730        25 365    25 213
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000)    49 511    50 268        31 800    32 535        17 711    17 734
İşgücü (000)    23 217    24 310        14 252    15 056        8 965    9 254
    İstihdam (000)    20 867    21 315        12 538    12 919        8 329    8 396
    İşsiz (000)    2 350    2 995        1 714    2 137        636    858
İşgücüne katılma oranı (%)    46,9    48,4        44,8    46,3        50,6    52,2
İstihdam oranı (%)    42,1    42,4        39,4    39,7        47,0    47,3
İşsizlik oranı (%)    10,1    12,3        12,0    14,2        7,1    9,3
    Tarım dışı işsizlik oranı (%)    12,6    15,4        12,3    14,7        13,6    18,0
    Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%)    20,0    23,9        21,6    25,5        17,0    21,2
Eksik istihdam oranı (%)    2,8    3,5        2,3    3,0        3,6    4,3
     Genç nüfusta eksik istihdam oranı(1)(%)    2,6    3,6        2,3    3,0        3,1    4,8
İşgücüne dahil olmayanlar (000)    26 294    25 958        17 548    17 479        8 746    8 479
(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus
Kaynak: TÜİK


2008 yılı Kasım döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 758 bin kişilik bir artış ile 69 milyon 943 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 757 bin kişi artarak 50 milyon 268 bin kişiye ulaşmıştır.

Grafik 2. İstihdam edilenlerin sektörel dağılımı, (Bin kişi)
 
Kaynak: TÜİK

Kasım 2008 döneminde istihdam edilenlerin % 25,8'i tarım, % 19,8’i sanayi, % 5,8’i inşaat, % 48,6'sı ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,8 puan, hizmetler sektörünün payının 0,2 puan arttığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 0,8 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,2 puan azaldığı görülmektedir.


İşsizlik oranı % 12,3 iken, tarım dışı işsizlik oranı % 15,4’tür.
Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 645 bin kişi artarak 2 milyon 995 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı ise 2,2 puanlık artış ile % 12,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,2 puanlık artışla % 14,2, kırsal yerlerde ise 2,2 puanlık artışla % 9,3 olmuştur.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,8 puanlık artışla % 15,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 2,7 puanlık artışla % 14,1, kadınlarda ise 3 puanlık artışla % 20,5 olmuştur.

Bu dönemdeki işsizlerin;

•     % 72,6'sı erkek nüfustur.
•     % 59,4'ü lise altı eğitimlidir.
•     % 26,6’sı bir yıl ve daha uzun süredir iş aramaktadır.
•     İşsizler sıklıkla (% 29,8) "eş-dost" vasıtasıyla iş aramaktadır.
•     % 86,5'i (2 milyon 592 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.
•     Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 46,7'si "hizmetler", % 25’i "sanayi",
    % 18,8’i "inşaat", % 9,5’i ise "tarım" sektöründe çalışmıştır.
İstihdamın yapısı
Bu dönemde istihdam edilenlerin;
•    % 73,5'i erkek nüfustur.
•    % 60,2'si lise altı eğitimlidir.
•    % 59,5'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, % 27,5'i kendi hesabına ve işveren, % 13'ü
   ücretsiz aile işçisidir.
•    % 59,5'i "1-9 kişi arası" çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.
•    % 3,1'inin ek bir işi vardır.
•    % 4,3'ü mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.
•    Ücretli olarak çalışanların % 87,6'sı sürekli bir işte çalışmaktadır.

Kamu istihdamı
Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2008 yılı IV. Döneminde toplam kamu istihdamı 2 milyon 918 bin kişidir .

Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık azalışla % 44,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 87’den % 86,9'a, tarım dışı sektörlerde % 31,6’dan % 29,8’e düşmüştür.

Kasım 2008 döneminde işgücüne katılma oranı % 48,4’tür
2008 yılı Kasım döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puanlık artışla % 48,4 olarak gerçekleşmiştir. Erkeklerde işgücüne katılma oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla % 71,8, kadınlarda ise 2 puanlık artışla % 25,4’tür. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 1,5 puanlık artışla % 46,3, kırsal yerlerde ise 1,6 puanlık artışla % 52,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;

•     Toplam işgücünün % 17,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.
•     Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı % 46,3 iken, yükseköğretim mezunlarında
    bu oran % 78,8’dir.
•     Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı % 70,6 iken, kadınlarda % 21,4’tür.
•     Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı % 75,4 iken,
    kadınlarda % 33,6’dır.
•     Yükseköğretim mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı % 83,9 iken, kadınlarda
    % 71,2'dir.

İşgücü dışında olanların % 43,1'i daha önce bir işte çalışmıştır                                                                                                       
•    Kasım 2008 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların % 38,4'ü
  “tarım", % 22,5'i "sanayi", % 5,3'ü "inşaat", % 33,8'i ise "hizmetler" sektöründe çalışmıştır.
•    Daha önce bir işte çalışıp, sözkonusu dönemde işgücü dışında olanların (11 milyon 181
   bin kişi);
•     % 26,8’i emeklilik,
•     % 11,3'ü mevsim gereği,
•     % 18,2'si sağlık nedeniyle,
•     % 10,1’i evlilik,
•     % 6,4’ü işten çıkartılma/işyerinin kapanması,
•     % 4,9'u işinden memnun olmama,
•     % 22,3’ü diğer
nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrılmışlardır.

İlgili dönemde işgücü hareketleri
Kasım 2008 döneminde 1 milyon 391 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı % 6,5'tir. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin % 30,8'i     25-34 yaş grubundadır.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin % 19,2'si "sanayi", % 36,9'u "hizmetler", % 23,6'sı "inşaat" sektöründe, % 20,3'ü ise "tarım" sektöründe işe başlamıştır.

Mevcut işsizlerin %17,5'ini (524 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır.

Örnek büyüklüğü ve cevapsızlık oranı
Kasım 2008 haber bülteninde açıklanan sonuçlar; Ekim, Kasım, Aralık 2008 aylarını içeren üç aylık dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde, kentsel yerlerden 27 061 ve kırsal yerlerden 11 320 olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 38 381 örnek hanehalkı seçilmiştir. Bu hanehalklarından 33 380’i ile anket yapılmış, 5 001  hanehalkına ise çeşitli nedenlerle cevaplamama formu doldurulmuştur. Kasım 2008 döneminde, cevaplamama oranı, kırsal yerlerde % 13,1, kentsel yerlerde % 11,8 olmak üzere, Türkiye genelinde % 12,2 olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde, örnek hanehalklarında yaşayan 15 ve daha yukarı yaştaki toplam       89 bin 749 fert ile görüşülmüştür.01.03.2009
Yorumlar (0)add
Yorum Yazın
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
az yorum | fazla yorum

busy
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.