Haber:
     
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA YAPILAN ÖZELLİK ARZEDEN DEĞİŞİKLİKLER Yazdır E-posta
Cuma, 13 Kasım 2009
3 Temmuz Tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5904 Sayılı Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden bazılarını başlıklar halinde, özet olarak açıklayacağım. 1. Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar uygulanacaktır.
2. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar 31/12/2014 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.
 3. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile, tasfiye edilerek tüzel kişiliği sona erdirilen şirketler (işletmeler), ticari sicilde kayıtları silinmiş olsa bile, tasfiye öncesi ve tasfiye süresine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar, tasfiye dönemi öncesi  için kanuni temsilcilerinden,tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarının herhangi birisi için yapılabilecektir. Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadarki tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen  geçici 5. madde ile, KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin), 31.12.2009 tarihine kadar yapacakları birleşmelerin çerçevesi düzenlenmiştir. Buna göre;
a) Birleşilen kurum tarafından münfesih kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerinin rayiç bedelle, diğer kıymetlerinin ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunun değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralınması ve bilançosuna kaydedilmesi,
b)  Birleşmeden doğan kazançların tamamının birleşme tarihi itibarıyla  birleşilen şirketin sermayesine eklenmesi ,
c) Birleşilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek  vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini; münfesih kurumun, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde birleşme nedeniyle vereceği kurumlar vergisi beyannamesinde ekli bir taahhütnameyle taahhüt etmesi,
d) Birleşme sonrasında üç yıl süreyle aylık ortalama bazda birleşilen kurum ile münfesih kurum tarafından, 1/4/2009 tarihinden önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplamından az olmamak üzere aylık istihdam sağlanması şartlarıyla birleşme işlemlerinden doğan kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır.
Madde uygulamasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ), Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş olup, 2008 yılı Aralık Ayı Sigorta Bildirgesinde 10 ila 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibariyle yıllık net satışlar toplamı 25 milyon Türk Lirasını geçemeyen veya aktif toplamı 25 Milyon TL. dan az olan ticari işletmeler kastedilmektedir.
 Bakanlar Kurulu, bu maddeye uyumlu olarak yapılan birleşmeler sonucu oluşan işletmeler için Kurumlar Vergisi oranını ue kadar indirimli uygulatmaya, yetkili kılınmıştır. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
 Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’na yapılan bir geçici madde ilavesiyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleri katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.
 Önemli bir değişiklikte Türk Ticaret Kanunu 404. maddesinde yapılmıştır. TTK 404. maddesine göre, ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden itibaren iki yıl geçmeden başkalarına devri hükümsüzdür. Bu maddeye yapılan ilave ile, 13.06.2006 tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. Maddesine göre yapılacak bölünmelerde bu hükmün uygulanmayacağı esası getirilmiştir.
Bunlar dışında ÖTV, Veraset ve İntikal Vergisi, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi olmak üzere bazı kanunlarda da değişiklikler yapılmıştır.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.