Haber:
     
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI III Yazdır E-posta
Cuma, 13 Kasım 2009
2009/15199 Sayılı Yatırım Teşvik Kararı önemli düzenlemeleri getirdi.  Önceki yazılarımızda temel başlıklarını vermiştik.          Bugün ise kararın bazı ilkeleri yanında özellikle Vergi ve Sigorta Primi İşveren Desteklerinden bahsedeceğiz. Yatırımların bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için projenin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir. ·  ···Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.. Yatırımcının mükellefiyetlerini yerine getirmemesi hâlinde uygulanacak olan müeyyidelerden finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü kısmen veya tamamen finansal kiralama şirketlerine de uygulanacaktır. ·· ···Teşvik belgesi düzenlenmesine yönelik müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmayacaktır.Sabit Yatırım Tutarları ve Asgari Kapasiteler·· Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının;· · -· I inci ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası,· ···· - III üncü ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası tutarında olması gerekmektedir.···· · - Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların varsa Karara ekli listelerde her bir konuya yönelik olarak belirlenen yukarıdaki tutarların üzerindeki asgarî sabit yatırım ve/veya asgarî kapasite şartlarını sağlaması gerekmektedir.····· ·-Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.······ -Sadece taşınma desteklerinden (Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteği ) yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.·Sağlanan Vergi ve Sigorta Destekleri ise şöyledir:·1-Gümrük Vergisi Muafiyeti··· Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla, CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.··2-Katma Değer Vergisi İstisnası··· 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince· (KDV KanunuMadde 13/1-d), teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.·3-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği········ Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla;·· a) Komple yeni yatırımlarda, işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan,··· b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen,istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanacaktır.·
Bölgeler31/12/2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar31/12/2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar
I2 yıl-
II3 yıl-
III5 yıl3 yıl
IV7 yıl5 yıl
···   İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için;     -işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve     -sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı ödemiş olması şarttır.··   5084 sayılı Kanun kapsamındaki desteklerden yararlanmakta olan işletmeler için, bu Karar kapsamında ayrıca prim desteği uygulanmayacağı ancak,söz konusu işletmelerde bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlara istinaden oluşacak ilave istihdam için de prim desteği uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.·   İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir.·4-Vergi İndirimi·Vergi İndirim Oranları ile Yatırım Katkı Oranları;Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir.····
·Bölgesel UygulamaBüyük Ölçekli Yatırımlar
BölgelerYatırıma katkı oranı (%)Indirimli Kurumlar Vergisi  veya Gelir Vergisi oranı (%)Yatırıma katkı oranı (%)Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
I10152515
II15        ·123012
III

20

8408
IV254454
·Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanacaktır.··
 
·Bölgesel UygulamaBüyük Ölçekli Yatırımlar
BölgelerYatırıma katkı oranı (%)Indirimli Kurumlar Vergisi  veya Gelir Vergisi oranı (%)Yatırıma katkı oranı (%)Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
 
··
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.