Haber:
     
Yönetim ve Yönetici Yazdır E-posta
Pazar, 12 Şubat 2012
Her işletme sahip olduğu organizasyon içerisinde yönetici tarafından yönetilir. Günümüz işletmelerinde kurumlaşmanın birinci tanımı, işletmenin hayati kararlarının yöneticiler tarafından alınmasıdır. Bu kapsamda işletmenin finansman tercihi, yeni pazar hedefleri, ortaklık ve büyüme kararları işletme sahipleri değil yöneticileri tarafından belirlenmelidir. Yönetici, iş yaptıran profesyonel olarak işletmenin karlılığı ve verimliliğinden birinci derecede sorumlu kişidir. Bu nedenle iyi yönetici ile iyi yönetim kavramları sık sık kullanılmakta ve birbirini tamamlayan unsurlar olarak ifade edilmektedir. Bir işletmenin yatırımlarının sağlam kaynaklardan finanse edilip edilmediği, işletme faaliyetlerinin verimliliğinin ölçülebilirliği, işletme hedef ve kaynaklarına uyumlu ve ölçülü büyüme hedeflerinin belirlenip belirlenmediği, ekonomik ve politik risklerin belirlenerek risk yönetimi ve iç denetim sisteminin kurulup kurulamadığı, işletme yönetiminin başarı ölçütleri olmaktadır. İşletmelerin başarısı bir bakıma yöneticin ortaya koyacağı başarıyla ölçülür. Yönetici yönetim felsefesini oluşturarak, tartışarak, uygulayarak, gözlemleyerek, eleştirerek ve eleştiriye açık bir sistem kurarak başarılı bir yönetim sistemi kurabilir. Yönetimin başarısı bir bakıma yöneticinin başarısı anlamına gelir. Bu çerçevede başarılı bir yönetici için söylenebilecek hususlar , yönetimin başarısının koşulları olarak da algılanabilir.

Başarılı bir yönetici kimdir? Sorusuna cevap verebilmek için yöneticide olması gereken özelliklerin alt alta sıralanarak işletme yöneticisinin  bu özellikleri ne ölçüde karşıladığını belirlemek gerekir. Şöyle ki;
-Yönetici başkalarının deneyimlerinden yaralanmalıdır.,
—Ekip çalışmasına inanmalıdır.
—Kurumlaşmaya açık olmalı, bunu bir forma/formata bağlamalıdır.
 — Sürekli gelişime, değişime ve yenileşmeye açık olmalıdır.
—Yönetici, yönetici yetiştirmelidir, işletmede her kişinin eğitilmiş ve yetiştirilmiş bir alternatifi olmalıdır.
—Tüm çalışanlara eşit fırsat tanımalı, .çalışanlara karşı adil olmalıdır.
—Savurganlıktan kaçınmayı ilke haline getirmelidir.
—Mali idarenin hakkını koruyacak bilgi ve inanç birikimine sahip olmalıdır.
—Ketum olmalıdır.
—Raporlama düzenini işletmelidir.
—Kurum içi iletişim işlemeli, doğru bilgi kısa sürede ilgili noktalara ulaşmalıdır.
—Eleştiriye açık olmalıdır.
—Sürekli okuyor, kendini yenileyen reorganizasyona açık olmalıdır.
—Mütevazi ve saygılı olmalıdır.
—İşletmeyi temsil edebilecek görünüm, bilgi donanımı olmalıdır.
—Sosyal aktivitelere ilgili olmalı, zaman ayırmalı, iş hayatı dışında da bir yaşamı olduğunu bilmelidir.
—İnsanları çalıştırma sanatı olmalıdır.
 —İç denetim sistemi kurmalı zaman zaman bağımsız denetim hizmeti satın almalıdır.
—Yönetici, bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri izlemeli işletme kapasitesinin gerektirdiği uygulamalara geçmelidir.
—Yönetici, kendisini değil, işi ve işletmeyi önemsemelidir.
—Yönetici, planlama, bütçeleme ve raporlama gibi günümüzün işletme tekniklerini kullanmalı, hazırlanan raporlardan yararlanmalıdır.
—Yönetici, bilgi satın alabilmelidir.
—Yönetici, hizmet içi eğitimi gerçekleştirmeli, eğitim sonuçlarını ölçüp değerlendirmelidir.
—Yönetici işletmede herkesin hayal kurması yerine, bir kişi yada ekibin bu görevi üstlenmesini sağlamalıdır. Bu anlamda proje geliştirme ve araştırma hizmetlerini kurumlaştırmalıdır.
—İşletmede “kötü adam” ya da “canavar” yaratılmamalı, çalışanlar arasındaki ilişkiler işletme sahipleri dahil güven ve karşılıklı bilgilenme esasına göre oluşturulmalıdır.
—Yönetici riskleri asgariye indirmek için yeni işler yeni pazarlar, küçük de olsa yeni dünyalar yaratmaya açık olmalıdır.
—Yönetici sadece bakmamalı, görmeli, duymalı, fark etmelidir.
—Yönetici, inatçı olmamalı, sonuç alınamıyor ya da verimli görünmüyorsa, projeyi terk etmesini bilmelidir.
—Ekonomik ve sosyal krizlere işletmesini hazırlamış olmalıdır.
—Krizin konusu ve şiddetine göre uygulamaya konulacak strateji ve planları olması gerekir.
—Yönetici, sabırlı olmalı ve bu sabrı işletmeye egemen kılmalıdır. Bu sabır yatırım döneminde yaşanmalı, finans görüşmelerinde ve sözleşme görüşmelerinde hayata geçirilmelidir. Yönetici insan kaynakları yönetiminde ve şirket ortaklık ilişkilerinde, sabır göstermelidir.
—Yönetici, kendine zaman ayırmalı sorunsuz bir özel yaşantıyı verimli bir iş ortamına taşımalıdır.
—Yönetici çevreci, yenilikçi ve yüksek verimi hedefleyen bir yönetim stratejisine sahip olmalıdır.
—Yönetici olayına göre cimri, ya da eli açık, atılgan ya da temkinli, çoğunlukla barışçı ama yerine göre saldırgan, duygularıyla mantığını iyi kullanabilen, kararlı, cesur ve girişimci olmalıdır.
—Kurumun sahip olduğu kimlik ve varlıkları çağın ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlamalı, olayların önünde yer alarak, ihtiyaç duyuldukça işletmenin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yaptırmalı, bu çalışmaları herkesin uyacağı ve uygulayacağı bir metin haline getirmelidir.

İyi yöneticiye sahip her işletme “iyi işletme”dir anlamına gelmez. İyi yöneticiye sahip işletme rekabet ettiği sektörde rakiplerine göre ölçülemez bir bilgi sermayesi farklılığına sahip olduğunu gösterir. Bu bilgi sermayesi yönetim dışı faktörlerin de iyi yöneticiye uyumlu ve destek verecek bir alt yapı ile birlikte karlılık ve verimliliğe ulaşır. Buradan hareketle iyi yöneticide olduğu gibi iyi işletmenin de tanımını vermek gerekir. İyi işletme; kuruluşta hangi hukuki çerçeve içerisinde faaliyet göstereceğini yani işletme şeklini doğru belirlemiş olmaktan başlar, sırasıyla aşağıda belirteceğimiz unsurların işletmede hayata geçirilmesiyle ölçülebilir bir başarıya ulaştığı söylenebilir. Şöyle ki;
—İyi işletme konusunu doğru seçmiş olmalıdır.
— İyi işletme İşler bir organizasyon yapısına sahip olmalıdır.
— İyi işletme sınırlı kaynaklarını yerinde ve doğru kullanan işletmedir.
— iyi işletme pazarda rakiplerini iyi inceleyen, değerlendiren, dağıtım kanlarlını doğru oluşturan işletmedir.
- iyi işletme yüksek ciro yerine, karlılığı ve verimliliği hedefleyen, çok istihdam yerine, işe uygun uzman kişiyi çalıştıran işletmedir.
— iyi işletme kişi başına üretim ve karlılığı, sermayeye göre verimliliği ölçebilen işletmedir.
— iyi işletme bölünmeye, birleşmeye katılmaya ve zamanı geldiğinde küçülmeye uyum gösteren işletmedir.
— iyi işletme uluslararası ekonomik ve finansal gelişmelere göre doğru ilişki, uygun finansman, doğru yönetim ve denetim sistemini işletebilen işletmedir.
— iyi işletme kamusal yükümlülüklerini zamanında yerine getiren, böylece kamusal riskleri en az olan işletmedir.
— iyi işletme zamanında ve yeterince oto finansmana giden ancak ortaklarında da kar payı dağıtan işletmedir.
— iyi işletme ortaklarının yönetim kurulu sınırında kaldığı, yönetim komitesi gibi çalışmadığı, profesyonellere yönetimi bırakmış kurumsal bir kimlik kazanmış işletmedir.
— iyi işletme önemli projeleri geliştirebilen, gerekirse bunları başka işletmelerle birlikte yürütebilecek ortaklık kültürüne ve iş yönetim sistemine sahip olmalıdır.
— iyi işletme sahip olduğu finansal kaynakları ölçebilen, değerlendirebilen, ihtiyaç duyulduğunda finansman imkânları yaratabilecek donanımda olan işletmedir.
— iyi işletme yönetim sistemini kurmuş, bu sistemi işleten ekonomik gelişmelere ve firmanın yaşadığı kapasite artışına göre bu yönetim sistemini yeniden tanımlayabilen ve uyum gösterebilen işletmedir.
— iyi işletme işletmede sadece dışarıdan görülebilen kör noktaların asgariye indirildiği, başka bir anlatımla şirkette var olan eski yapısıyla, şirkette görünmeyen rakip yaratmayacak dinamizme sahip olan işletmedir.
—    iyi işletme insan kaynaklarını iyi değerlendiren, bilgi teknolojilerini izleyen ve kullanan, araştırma ve geliştirmeye açık, katılımcı ve şeffaf yönetim oluşturmuş işletmedir.

—İnsanları çalıştırma sanatı olmalıdır.
 —İç denetim sistemi kurmalı zaman zaman bağımsız denetim hizmeti satın almalıdır.
—Yönetici, bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri izlemeli işletme kapasitesinin gerektirdiği uygulamalara geçmelidir.
—Yönetici, kendisini değil, işi ve işletmeyi önemsemelidir.
—Yönetici, planlama, bütçeleme ve raporlama gibi günümüzün işletme tekniklerini kullanmalı, hazırlanan raporlardan yararlanmalıdır.
—Yönetici, bilgi satın alabilmelidir.
—Yönetici, hizmet içi eğitimi gerçekleştirmeli, eğitim sonuçlarını ölçüp değerlendirmelidir.
—Yönetici işletmede herkesin hayal kurması yerine, bir kişi yada ekibin bu görevi üstlenmesini sağlamalıdır. Bu anlamda proje geliştirme ve araştırma hizmetlerini kurumlaştırmalıdır.
—İşletmede “kötü adam” ya da “canavar” yaratılmamalı, çalışanlar arasındaki ilişkiler işletme sahipleri dahil güven ve karşılıklı bilgilenme esasına göre oluşturulmalıdır.
—Yönetici riskleri asgariye indirmek için yeni işler yeni pazarlar, küçük de olsa yeni dünyalar yaratmaya açık olmalıdır.
—Yönetici sadece bakmamalı, görmeli, duymalı, fark etmelidir.
—Yönetici, inatçı olmamalı, sonuç alınamıyor ya da verimli görünmüyorsa, projeyi terk etmesini bilmelidir.
—Ekonomik ve sosyal krizlere işletmesini hazırlamış olmalıdır.
—Krizin konusu ve şiddetine göre uygulamaya konulacak strateji ve planları olması gerekir.
—Yönetici, sabırlı olmalı ve bu sabrı işletmeye egemen kılmalıdır. Bu sabır yatırım döneminde yaşanmalı, finans görüşmelerinde ve sözleşme görüşmelerinde hayata geçirilmelidir. Yönetici insan kaynakları yönetiminde ve şirket ortaklık ilişkilerinde, sabır göstermelidir.
—Yönetici, kendine zaman ayırmalı sorunsuz bir özel yaşantıyı verimli bir iş ortamına taşımalıdır.
—Yönetici çevreci, yenilikçi ve yüksek verimi hedefleyen bir yönetim stratejisine sahip olmalıdır.
—Yönetici olayına göre cimri, ya da eli açık, atılgan ya da temkinli, çoğunlukla barışçı ama yerine göre saldırgan, duygularıyla mantığını iyi kullanabilen, kararlı, cesur ve girişimci olmalıdır.
—Kurumun sahip olduğu kimlik ve varlıkları çağın ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlamalı, olayların önünde yer alarak, ihtiyaç duyuldukça işletmenin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yaptırmalı, bu çalışmaları herkesin uyacağı ve uygulayacağı bir metin haline getirmelidir.

İyi yöneticiye sahip her işletme “iyi işletme”dir anlamına gelmez. İyi yöneticiye sahip işletme rekabet ettiği sektörde rakiplerine göre ölçülemez bir bilgi sermayesi farklılığına sahip olduğunu gösterir. Bu bilgi sermayesi yönetim dışı faktörlerin de iyi yöneticiye uyumlu ve destek verecek bir alt yapı ile birlikte karlılık ve verimliliğe ulaşır. Buradan hareketle iyi yöneticide olduğu gibi iyi işletmenin de tanımını vermek gerekir. İyi işletme; kuruluşta hangi hukuki çerçeve içerisinde faaliyet göstereceğini yani işletme şeklini doğru belirlemiş olmaktan başlar, sırasıyla aşağıda belirteceğimiz unsurların işletmede hayata geçirilmesiyle ölçülebilir bir başarıya ulaştığı söylenebilir. Şöyle ki;
—İyi işletme konusunu doğru seçmiş olmalıdır.
— İyi işletme İşler bir organizasyon yapısına sahip olmalıdır.
— İyi işletme sınırlı kaynaklarını yerinde ve doğru kullanan işletmedir.
— iyi işletme pazarda rakiplerini iyi inceleyen, değerlendiren, dağıtım kanlarlını doğru oluşturan işletmedir.
- iyi işletme yüksek ciro yerine, karlılığı ve verimliliği hedefleyen, çok istihdam yerine, işe uygun uzman kişiyi çalıştıran işletmedir.
— iyi işletme kişi başına üretim ve karlılığı, sermayeye göre verimliliği ölçebilen işletmedir.
— iyi işletme bölünmeye, birleşmeye katılmaya ve zamanı geldiğinde küçülmeye uyum gösteren işletmedir.
— iyi işletme uluslararası ekonomik ve finansal gelişmelere göre doğru ilişki, uygun finansman, doğru yönetim ve denetim sistemini işletebilen işletmedir.
— iyi işletme kamusal yükümlülüklerini zamanında yerine getiren, böylece kamusal riskleri en az olan işletmedir.
— iyi işletme zamanında ve yeterince oto finansmana giden ancak ortaklarında da kar payı dağıtan işletmedir.
— iyi işletme ortaklarının yönetim kurulu sınırında kaldığı, yönetim komitesi gibi çalışmadığı, profesyonellere yönetimi bırakmış kurumsal bir kimlik kazanmış işletmedir.
— iyi işletme önemli projeleri geliştirebilen, gerekirse bunları başka işletmelerle birlikte yürütebilecek ortaklık kültürüne ve iş yönetim sistemine sahip olmalıdır.
— iyi işletme sahip olduğu finansal kaynakları ölçebilen, değerlendirebilen, ihtiyaç duyulduğunda finansman imkânları yaratabilecek donanımda olan işletmedir.
— iyi işletme yönetim sistemini kurmuş, bu sistemi işleten ekonomik gelişmelere ve firmanın yaşadığı kapasite artışına göre bu yönetim sistemini yeniden tanımlayabilen ve uyum gösterebilen işletmedir.
— iyi işletme işletmede sadece dışarıdan görülebilen kör noktaların asgariye indirildiği, başka bir anlatımla şirkette var olan eski yapısıyla, şirkette görünmeyen rakip yaratmayacak dinamizme sahip olan işletmedir.
—    iyi işletme insan kaynaklarını iyi değerlendiren, bilgi teknolojilerini izleyen ve kullanan, araştırma ve geliştirmeye açık, katılımcı ve şeffaf yönetim oluşturmuş işletmedir.
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2008 Arslan Kaya. Telif Hakları Arslan Kaya' ya Aittir.